Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy
regulamin określa warunki korzystania z serwisu (dalej „serwis”)
pracowni perlanajlepszezyczenia.pl (dalej „Pracownia” lub „Perla
Najlepsze Życzenia”).

Pracownia prowadzona jest przez Justynę Perlańską,  prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą:

PERLA NAJLEPSZE ŻYCZENIA – Justyna Perlańska,

ul. Lutomierska 136,

91-013 Łódź,

wpisaną do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
NIP 7262274452, REGON 380705418
(dalej „Administrator”)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00
e-mail: biuro@perlanajlepszezyczenia.pl
tel.: 505 727 047 (opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą).

Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy ( w myśl art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U. 2017.459 ze zm.).

II. DEFINICJE:

 1. Regulamin
  – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i
  warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
  przez Administratora pod domeną www.perlanajlepszezyczenia.pl
 2. Osoba
  – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy
  przyznają zdolność prawną.
 3. Użytkownik zarejestrowany
  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych i na skutek prawidłowej rejestracji w Serwisie,
  w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych
  przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub
  pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności
  prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela
  ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu.
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o
  których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań,
  jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela
  ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli
  działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może
  określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres
  dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii
  Użytkowników zarejestrowanych.
 4. Użytkownik niezarejestrowany
  – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność
  do czynności prawnych i uzyskała dostęp do usług oferowanych
  przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie
  Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym
  może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający
  pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego
  uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację
  Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania
  osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich
  działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody
  przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby,
  jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
 5. Użytkownik
  – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 6. Konsument
  – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany
  będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba
  fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.

III. SKLEP INTERNETOWY, ASORTYMENT I CENY.

 1. Wszystkie podane ceny w sklepie internetowym określone są w złotych
  polskich. Perla Najlepsze życzenia jest Podane ceny są cenami brutto.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w
  jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.
 3. Administrator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą
  prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice
  wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika
  (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

IV. ZAWIERANIE UMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM:

 1. Administrator
  prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.
 2. Serwis
  prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na
  indywidualne zamówienia Kupujących („Kupujący”)
  zaproszeń oraz innej papeterii okolicznościowej oraz dodatków
  weselnych lub związanych z imprezami podobnymi, takimi jak chrzest,
  komunia, rocznica, bankiet i pokrewne takich jak zaproszenia ślubne,
  winietki (wizytówki z imionami i nazwiskami gości na stół),
  podziękowania dla gości, tablice stołów, menu weselne, zawieszki
  na alkohol, etykiety na butelki, przypinki, vouchery), opakowania na
  prezenty (kule prezentowe), ramki z inicjałem, próbki, zwanych
  dalej łącznie: „Produktami”.
 3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według
  specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz
  służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu
  art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz.
  U. z 2014 r., nr 827)
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa
  się:

a.
Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres
e-mail: biuro@perlanajlepszezyczenia.pl

b.
Przez telefon kontaktowy: 505 727 047. Kontakt ze Sprzedawcą przez
telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat
telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki
operatora.

W każdym wypadku w dni robocze w godzinach: – od 8.30 do 16.00

Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze
uważa się godziny w dniach roboczych.

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z
  Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na
  adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy
  składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).
 2. Wszystkie zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną. Niezwłocznie
  po przyjęciu zamówienia Administrator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną. Do formularza zgłoszeniowego dołączonego jest klauzula informacyjna zgodnie z art. 13. RODO.
 3. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności
  zamówionego towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i
  jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
 4. Administrator wykonuje zamówienie w terminie 8– 14 dni roboczych zależnie od
  wybranego asortymentu, w niektórych przypadkach administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia, o czym zawiadamia Użytkownika na etapie składania zamówienia.

V. CENY I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronie perlanajlepszezyczenia.pl są cenami brutto,
  mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w
  rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena widniejąca przy produkcie w kosztorysie zaakceptowanym przez
  Klienta jest wiążąca dla obu stron i nie podlega negocjacjom.
 3. Podane ceny Produktów na stronie nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych na
  stronach Serwisu w dowolnym momencie. Zmiana cen nie dotyczy
  Zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Zamówienia ekspresowe. Istnieje możliwość skrócenia czasu realizacji, do takich zamówień doliczamy 15% wartości zamówienia lecz nie mniej niż 30 zł.
 6. Zapłaty należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy PERLA
  NAJLEPSZE ŻYCZENIA.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do stosowania formy rozliczenia na zasadzie
  przedpłaty powołując się za kryteria według których asortyment
  jest wytworzony według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie
  oraz służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
 8. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta.
 9. Przesyłki nadawane są po zaksięgowaniu pełnej wpłaty.
 10. Do zamówień wystawiamy faktury (sprzedawca podmiotowo
  zwolniony z podatku od towaru i usług na mocy art. 113 ust.1
  Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług).
 11. Dane do przelewu:
  mBank59 1140 2004 0000 3302 7780 6378

PERLA NAJLEPSZE ŻYCZENIA – Justyna Perlańska
Ul. Lutomierska 136
91-013 Łódź

VI.
REZYGNACJE I REKLAMACJE

 1. Rezygnacja
  z zamówienia może nastąpić maksymalnie do momentu otrzymania projektu.
 2. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Po zatwierdzeniu projektu i wpłacie pozostałej kwoty nie ma
  możliwości odstąpienia od umowy. Perla Najlepsze Życzenia
  wskazuje, że Towary są wykonywane na zaspokojenie
  zindywidualizowanych potrzeb Klienta i w związku z tym Konsumentowi
  nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Towarów
  zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
  konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
  Klientami, niebędącymi konsumentami.
 5. Perla Najlepsze Życzenia jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli
  Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach
  określonych w przepisach kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2017.459 ze
  zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  (tj. Dz.U.2017.683 ze zm.).
 6. Treść zamieszczana na Towarze wprowadzana jest automatycznie z przesłanych
  formularzy. Błędy stylistyczne, literówki itp. wynikające z nieprawidłowego wprowadzenia danych przez Klienta nie podlegają reklamacji.
 7. Wydruki zdjęć z nadesłanych plików nie podlegają korektom. Nie odpowiadamy za jakość i barwę nadesłanych plików. Przed akceptacją projektu robimy próbny wydruk i przedstawiamy go klientowi, po akceptacji przechodzimy do realizacji zamówienia.
 8. W wypadku błędów leżących po stronie wykonawcy (błędna treść,
  zamówienie niekompletne lub niezgodne z zatwierdzoną wizualizacją)
  Sprzedawca zobowiązuje się wysłać poprawione zamówienie do 10
  dni roboczych od dnia zgłoszenia błędu, na koszt własny.
 9. Reklamacje uprzejmie prosimy składać na adres biuro@perlanajlepszezyczenia.pl
  wraz z dokładnym opisem.
 10. Pracownia zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację klienta, niebędącego
  konsumentem, w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie
  14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji
  Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi produktami i dowodem zakupu. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i odesłania na adres Sprzedającego reklamowanego towaru w stanie niezmienionym, który jest podstawą reklamacji. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
 12. Jeśli reklamacja zostanie uznana  Sprzedający zobowiązuje się w możliwie jak najkrótszym terminie naprawić zaistniałe błędy oraz pokryć związane z tym wszelkie koszty a następnie odesłać do Klienta pełnowartościowy produkt.
 13. Jeżeli w przesłanym towarze są wady techniczne czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, a następnie odesłać (w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki) na wskazany przez Sprzedającego adres odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji. UWAGA! Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie wraz z kurierem protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.
 14. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami

VII.
DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

 1. Zgłoszenie usługi stanowi formę zawarcia umowy.
 2. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać
  automatycznemu przedłużeniu.
 3. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas
  realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 4. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia
  kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich form składania zamówień, również tych na portalach społecznościowych.

VIII.DANE
OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej:
  „Rozporządzenie”). W szczególności:

 • Perla Najlepsze Życzenia zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i
  innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
  nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
  których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
  dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
  celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
  osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z
  prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
  uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
  organizacyjnych,

 • Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne,
  które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych
  odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów
  przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
  fizycznych;
 • Administrator danych zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych
  praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z
  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zlecenie wykonania usługi.
 • Administrator danych gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane
  osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich
  przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania,
  uaktualniania, prostowania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków
  prawnych celem ochrony swoich praw.

 • Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na
  podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia
  przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie
  Sprzedawcy.
 • Administrator danych zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym
  podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
  prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo
  polskie.

IX.
WARUNKI TECHNICZNE

 1. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta
  komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie
  sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki
  internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego
  konta poczty elektronicznej.
 2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla
  korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Perla
  Najlepsze Życzenia podejmuje działania celem przeciwdziałania tym
  zagrożeniom, oraz wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet
  i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
  może się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania
  danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
  stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
  wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące
  tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za
  pośrednictwem Serwisu przez Internet. Klient może w każdej chwili
  zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez
  opuszczenie Serwisu lub poprzez kontakt z Obsługą Serwisu, która
  usunie konto Klienta na życzenie Klienta. W takim przypadku umowa o
  świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się
  automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
  stron.
 5. Można korzystać z Serwisu anonimowo (przeglądanie oferty Serwisu).

X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone na www.perlanajlepszezyczenia.pl
  są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i
  używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach
  internetowych bez zgody właściciela sklepu.
 2. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w
  rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Perla Najlepsze Życzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
  Regulaminie. Regulamin zaakceptowany w momencie składania
  zamówienia, jest regulaminem obowiązującym obie strony.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z
  Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.
 6. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2018r.