Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu (dalej „serwis”) pracowni perlanajlepszezyczenia.pl (dalej „Pracownia” lub „Perla Najlepsze Życzenia”). Pracownia prowadzona jest przez Justynę Perlańską,  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: PERLA NAJLEPSZE ŻYCZENIA – Justyna Perlańska, ul. Lutomierska 136, 91-013 Łódź, wpisaną do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7262274452, REGON 380705418 (dalej „Administrator”) Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00 e-mail: biuro@perlanajlepszezyczenia.pl tel.: 505 727 047 (opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą). Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy ( w myśl art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U. 2017.459 ze zm.). II. DEFINICJE:
 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora pod domeną www.perlanajlepszezyczenia.pl
 2. Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
 3. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i na skutek prawidłowej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.
 4. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
 5. Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 6. Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
III. SKLEP INTERNETOWY, ASORTYMENT I CENY.
 1. Wszystkie podane ceny w sklepie internetowym określone są w złotych polskich. Perla Najlepsze życzenia jest Podane ceny są cenami brutto.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.
 3. Administrator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
IV. ZAWIERANIE UMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM:
 1. Administrator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.
 2. Serwis prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienia Kupujących („Kupujący”) zaproszeń oraz innej papeterii okolicznościowej oraz dodatków weselnych lub związanych z imprezami podobnymi, takimi jak chrzest, komunia, rocznica, bankiet i pokrewne takich jak zaproszenia ślubne, winietki (wizytówki z imionami i nazwiskami gości na stół), podziękowania dla gości, tablice stołów, menu weselne, zawieszki na alkohol, etykiety na butelki, przypinki, vouchery), opakowania na prezenty (kule prezentowe), ramki z inicjałem, próbki, zwanych dalej łącznie: „Produktami”.
 3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@perlanajlepszezyczenia.pl b. Przez telefon kontaktowy: 505 727 047. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. W każdym wypadku w dni robocze w godzinach: – od 8.30 do 16.00 Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.
 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).
 2. Wszystkie zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Administrator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną. Do formularza zgłoszeniowego dołączonego jest klauzula informacyjna zgodnie z art. 13. RODO.
 3. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
 4. Administrator wykonuje zamówienie w terminie 8– 14 dni roboczych zależnie od wybranego asortymentu, w niektórych przypadkach administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia, o czym zawiadamia Użytkownika na etapie składania zamówienia.
V. CENY I ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane na stronie perlanajlepszezyczenia.pl są cenami brutto, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena widniejąca przy produkcie w kosztorysie zaakceptowanym przez Klienta jest wiążąca dla obu stron i nie podlega negocjacjom.
 3. Podane ceny Produktów na stronie nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Serwisu w dowolnym momencie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Zamówienia ekspresowe. Istnieje możliwość skrócenia czasu realizacji, do takich zamówień doliczamy 15% wartości zamówienia lecz nie mniej niż 30 zł.
 6. Zapłaty należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy PERLA NAJLEPSZE ŻYCZENIA.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do stosowania formy rozliczenia na zasadzie przedpłaty powołując się za kryteria według których asortyment jest wytworzony według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
 8. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta.
 9. Przesyłki nadawane są po zaksięgowaniu pełnej wpłaty.
 10. Do zamówień wystawiamy faktury (sprzedawca podmiotowo zwolniony z podatku od towaru i usług na mocy art. 113 ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług).
 11. Dane do przelewu: mBank59 1140 2004 0000 3302 7780 6378
PERLA NAJLEPSZE ŻYCZENIA – Justyna Perlańska Ul. Lutomierska 136 91-013 Łódź VI. REZYGNACJE I REKLAMACJE
 1. Rezygnacja z zamówienia może nastąpić maksymalnie do momentu otrzymania projektu.
 2. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Po zatwierdzeniu projektu i wpłacie pozostałej kwoty nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Perla Najlepsze Życzenia wskazuje, że Towary są wykonywane na zaspokojenie zindywidualizowanych potrzeb Klienta i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Towarów zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, niebędącymi konsumentami.
 5. Perla Najlepsze Życzenia jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2017.459 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2017.683 ze zm.).
 6. Treść zamieszczana na Towarze wprowadzana jest automatycznie z przesłanych formularzy. Błędy stylistyczne, literówki itp. wynikające z nieprawidłowego wprowadzenia danych przez Klienta nie podlegają reklamacji.
 7. Wydruki zdjęć z nadesłanych plików nie podlegają korektom. Nie odpowiadamy za jakość i barwę nadesłanych plików. Przed akceptacją projektu robimy próbny wydruk i przedstawiamy go klientowi, po akceptacji przechodzimy do realizacji zamówienia.
 8. W wypadku błędów leżących po stronie wykonawcy (błędna treść, zamówienie niekompletne lub niezgodne z zatwierdzoną wizualizacją) Sprzedawca zobowiązuje się wysłać poprawione zamówienie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędu, na koszt własny.
 9. Reklamacje uprzejmie prosimy składać na adres biuro@perlanajlepszezyczenia.pl wraz z dokładnym opisem.
 10. Pracownia zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację klienta, niebędącego konsumentem, w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi produktami i dowodem zakupu. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i odesłania na adres Sprzedającego reklamowanego towaru w stanie niezmienionym, który jest podstawą reklamacji. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
 12. Jeśli reklamacja zostanie uznana  Sprzedający zobowiązuje się w możliwie jak najkrótszym terminie naprawić zaistniałe błędy oraz pokryć związane z tym wszelkie koszty a następnie odesłać do Klienta pełnowartościowy produkt.
 13. Jeżeli w przesłanym towarze są wady techniczne czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, a następnie odesłać (w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki) na wskazany przez Sprzedającego adres odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji. UWAGA! Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie wraz z kurierem protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.
 14. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami
VII. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
 1. Zgłoszenie usługi stanowi formę zawarcia umowy.
 2. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 3. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 4. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich form składania zamówień, również tych na portalach społecznościowych.
VIII.DANE OSOBOWE
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 • Perla Najlepsze Życzenia zapewnia, aby dane te były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 • Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 • Administrator danych zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zlecenie wykonania usługi.
 • Administrator danych gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 • Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 • Administrator danych zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
IX. WARUNKI TECHNICZNE
 1. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Perla Najlepsze Życzenia podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, oraz wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez kontakt z Obsługą Serwisu, która usunie konto Klienta na życzenie Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 5. Można korzystać z Serwisu anonimowo (przeglądanie oferty Serwisu).
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone na www.perlanajlepszezyczenia.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu.
 2. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Perla Najlepsze Życzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin zaakceptowany w momencie składania zamówienia, jest regulaminem obowiązującym obie strony.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2018r.