Polityka prywatności

Dbając o prywatność wszystkich Naszych użytkowników, chcemy by w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo. Z tego też powodu zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę. Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie ogólnopolskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.

1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych – (Dz.U.2018 poz. 1000), ustawy z dnia 10,05,2019.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: PERLA NAJLEPSZE ŻYCZENIA – Justyna Perlańska Lutomierska 136 lok 18p.

91-013 Łódź.

NIP:7262274452, REGON 380705418

biuro@perlanajlepszezyczenia.pl

DANE OSOBOWE – PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzają Państwo skorzystać z naszych usług, złożyć zamówienie w naszym sklepie bądź zapisać się na newsletter zostaną Państwo poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. Dane te będą przez nas przetwarzane we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem strony internetowej oraz świadczeniem na niej oferowanych usług.

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od zadeklarowanej przez Państwa czynności i związanych z tym usług, Państwa dane będą wykorzystane do:

 • realizacji zawartej z Państwem umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 535 kodeksu cywilnego)
 • kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów)
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw)
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw)
 • dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów)
 • realizacja wysyłki, zamówionych przez Państwa, newsletterów ( 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych.)
 • przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagród (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)
 • wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów)

ZASTOSOWANE PRZEPISY PRAWA:

1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych – (Dz.U. 2018 poz.1000) ustawy z dnia 10.05.2019

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Dokumenty będące podstawą realizacji usługi (formularz zamówienia)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Klauzula informacyjna (art.13 RODO).

PODAWANIE DANYCH:

Wszystkie dane podawane przez Państwa, są dobrowolne jednak w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych może skutkować (zależnie od celu w jakim są zbierane), brakiem możliwości korzystania z usług i/lub brakiem możliwości dokonania zakupów.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dane pozyskane w celu realizacji usługi są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są pozyskane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH :

Wszystkie uzyskane od Państwa dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 • Administrator danych dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Administratorowi swoje dane Administrator zapewnia dostęp do tych danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

 • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Administratora są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika).

PRZEKAZYWANIE DANYCH – USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na jego polecenie.

Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych oraz osób, których dane  zostały podane zostaną o tym poinformowane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

COOKIES:

Cookies pozwala na identyfikację Użytkownika, co umożliwia dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 • tworzenia statystyk,
 • utrzymania sesji Użytkownika,
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika). Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.09.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail:

biuro@perlanajlepszezyczenia.pl